ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2008

ಭಾವನೆಗಳು

ಭಾವನೆಗಳೇ ಜೀವ

ಎನ್ನಲೊಂದು ಕಾಲ

ಭಾವನೆಗಳು ಬರdu

ಎನ್ನಲೊಂದು ಕಾಲ

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾನವನ

ಮನಸ್ಸೇ moola

ಬೆಂಬಲಿಗರು