ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2009


ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2009


ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2009ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2009

ತಿಳಿದಿರಲಿ ನವ ತರುಣಿಯೆ

ಪರ ಸೊತ್ತು
ತರುವುದು ಆಪತ್ತು

ಪರರ ಪತಿಯ
ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ
ಕಾದಿದೆ ವಿಪತ್ತು
....

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು
ನೋಡಲು ಬಲು ಚೆನ್ನವು
ಅದ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು
ಸಹಜ ಗುಣವು ....

ಅದರಲಿ ಹುಳುಗಳಿವೆ
ಎಂದರಿತೂ ಅದರದೇ
ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವ
ತಿಂದು ಬಿಡುವ
ಹುಳುಗಳ ಸೂಚಕವು ....

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಪರರ ಸೊತ್ತು ಆದರೆ
ಹುಳು ತುಂಬಿದ
ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು
ಎಸೆಯುವಂತೆ
ಎಸೆದು ಬಿಡು
ತಿರುಗಿ ಬಾರದಂತೆ

ಹಸನಾದೀತು
ನಿನ್ನ ಬಾಳು ....

ಹಾಗೆ ಆತನ
ನ೦ಬಿದವರದು ....

ಜೋಕು

ಹೂವು ಚೆಲುವೆಲ್ಲಾ ತಾನೆಂದಿತು....
ಹೆಣ್ಣು ಹೂವ ಮುಡಿದು
ಚೆಲುವೇ ತಾನೆಂದಿತು....

ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ
ತಾನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿ ಎಂದನು .....
ತಪ್ಪುಗಳ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ
ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳದೆನ್ದನು...

ಕಾಲೇಜು


ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2009


ಆಧುನಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ

ಗುರುಗಳೇ ,

ಜಾರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಳು

ನನ್ನ ಮಗಳು

ಜಾರದಂತೆ ಕಲಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ

ತಪ್ಪಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ಗುದ್ದಿ

ಆಗದಿರಲಿ ಆಕೆ ಒಂದು ರದ್ದಿ !

ಬೆಂಬಲಿಗರು