ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 15, 2010

ಪು೦ಗಿ ನಾದ

ನಾದವೆ೦ದೊಡನೆ
ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಒಹ್! ಶ೦ಖನಾದವೆಂದು


ನಾದನ ಭ್ರಮನಿರಸನದಿಂದ
ಹೈರಾಣಗೊ೦ಡ
ಹಾವಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು
ಊದಿರುವುದು
ಶ೦ಖನಾದವಲ್ಲ
ಪುಂಗಿನಾದವೆಂದು!

ಬೆಂಬಲಿಗರು