ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2008

ದಾಂಪತ್ಯ

ನೀರೂರಿಸುವ ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ

ಖಾರಗಳಿದ್ದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ದಂಪತಿಗಳು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ

ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಥ್ಯ!

ಧಾರೆ

ಎಲೆ ನೀರೆ

ಎರೆಯದಿರು

ಸರ್ವವನು ಧಾರೆ...

ನಿನಗಾಗದೆ

ಆತನೊಡನೆ

ಧಾರೆ.

ಬೆಂಬಲಿಗರು