ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2009

ಹೊನ್ನ ಶೂಲ

ಬರಿದೇ ಹೊಗಳಿ

ಹೊಗಳಿ ಏರಿಸದಿರಿ

ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕೆ

ಸಹಕರಿಸಬಾರದೆ

ಆಕೆಯ ಮಗುವೂ ಹೋಗಲು

ಶಾಲಾ ಅಂಗಳಕೆ?

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2009


ಲಾಲ್ಬಾಗ್


ಪುಟ್ಟು: ಈ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆಯ?


ಪ್ರಾಣಿಗಳು : ಹೆದರಬೇಡಿ! ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಜಾತಿಯವ್ರೆಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ!


ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ....

ಬೆಂಬಲಿಗರು