ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2009


ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 20, 2009


?


ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 9, 2009


ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಅದಕಿರಲಿ
ನವ ನವೀನ ಗೆಜ್ಜೆ

ಅದರಿಂದ
ಮೂಡಿಬರಲಿ
ಸುನಾದ

ಕೇಳದ೦ತಾಗಲಿ
ಆರ್ತನಾದ !

ತಾಯಿಯ ಕನಸು

ಯೌವ್ವನವೇ
ನೀ ಬರುತಿರು
ಧರೆಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ
ಸೋನೆ ಮಳೆ

ಆದರೆ
ಹಾಳಾಗದಿರಲಿ
ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆ
ಆಗದಿರಲಿ
ಯಾವುದೇ ಕೊಲೆ

ನವ ಯುವ ಜನಾಂಗ

ಯೌವ್ವನ ತರಲಿ
ನವ ನವ
ಕನಸುಗಳ ಯಾನ

ಆದರೆ ಕೆಸರೊಳಗೆ
ಕಾಲೂರದಂತೆ
ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ ಮನ

ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 8, 2009



ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 3, 2009








ಚಿತ್ರಗಳು ಮೈಲ್ನಿಂದ


ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 2, 2009

ಒಂದು ಬೆಳಗು


ಬೆಂಬಲಿಗರು