ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2009

ಗಾಳಿಪಟ

ಅವ..... ಭರವಸೆಯ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಂಪಟನೆಂದು
ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣ
ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿದೆ...

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನೀನು ಸಹಕರಿಸುವೆಯೆಂಬ
ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ
ನಾನುಸಿರಿದೆಲ್ಲವ ಪಟಪಟ

ಹಣೆಬರಹ ನೋಡು
ಅವರಿವರಿಗೆಲ್ಲ
ಸಹಕರಿಸಿದ ನೀನು
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನೀನುನೂ ಮುನಿಯಾದೆ ....

ಹೀಗೊಂದು ಗಾಳಿಪಟ

ಬೆಂಬಲಿಗರು