ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2009

ತಿಳಿದಿರಲಿ ನವ ತರುಣಿಯೆ

ಪರ ಸೊತ್ತು
ತರುವುದು ಆಪತ್ತು

ಪರರ ಪತಿಯ
ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ
ಕಾದಿದೆ ವಿಪತ್ತು
....

ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು
ನೋಡಲು ಬಲು ಚೆನ್ನವು
ಅದ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು
ಸಹಜ ಗುಣವು ....

ಅದರಲಿ ಹುಳುಗಳಿವೆ
ಎಂದರಿತೂ ಅದರದೇ
ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದು
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವ
ತಿಂದು ಬಿಡುವ
ಹುಳುಗಳ ಸೂಚಕವು ....

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಪರರ ಸೊತ್ತು ಆದರೆ
ಹುಳು ತುಂಬಿದ
ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು
ಎಸೆಯುವಂತೆ
ಎಸೆದು ಬಿಡು
ತಿರುಗಿ ಬಾರದಂತೆ

ಹಸನಾದೀತು
ನಿನ್ನ ಬಾಳು ....

ಹಾಗೆ ಆತನ
ನ೦ಬಿದವರದು ....

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು