ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2009

ಹೊನ್ನ ಶೂಲ

ಬರಿದೇ ಹೊಗಳಿ

ಹೊಗಳಿ ಏರಿಸದಿರಿ

ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕೆ

ಸಹಕರಿಸಬಾರದೆ

ಆಕೆಯ ಮಗುವೂ ಹೋಗಲು

ಶಾಲಾ ಅಂಗಳಕೆ?

ಬೆಂಬಲಿಗರು