ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 9, 2010

ಎಫೆಮ್ ಜೋಕು

ಹರಿ : ಏನೋ ಹನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ತೀಯಲ್ಲೋ !

ಗಿರಿ: ಒಂದಿನಾನೂ ಹೆಂಡ್ತಿಯನು ಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳಪ್ಪಂಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಕಣೋ ............

ಬೆಂಬಲಿಗರು