ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2009

ಪರೀಕ್ಷೆ

ತಿಮ್ಮ : ಯಾವಾಗಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ?
ಅಕ್ಕ : ನಾಡಿದ್ದು.
ತಿಮ್ಮ : ಮತ್ತೆ, ಈವಾಗಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ನೋಡು!

ಬೆಂಬಲಿಗರು