ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2009

ಲಾಲ್ಬಾಗ್


ಪುಟ್ಟು: ಈ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆಯ?


ಪ್ರಾಣಿಗಳು : ಹೆದರಬೇಡಿ! ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಜಾತಿಯವ್ರೆಲ್ಲ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ!


ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ....

ಬೆಂಬಲಿಗರು