ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2008

ಪೋಲು

ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರ
ತನ್ನವನಾ (ಳಾ)ಗುವ
ಭ್ರಮೆಯಿಂದ
ಪರಪುರುಷನಿಗೆ /
ಪರಸ್ತ್ರೀಗೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು