ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2009

ತಪ್ಪು

"ಪರರಲಿ ಕಂಡ
ತಪ್ಪು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಮೊದಲದನು ತೊಲಗಿಸು"
ಎಂಬ ನುಡಿಮುತ್ತು
ಓದಿದ್ದಳು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು!

***

ಪರರು ಮಾಡದ ತಪ್ಪುಗಳನು
ಜವಾಬ್ದಾರಿ/ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ
ನೆವದಲಿ
ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಳು

***

ಅಷ್ಟರಲಿ ಬೆಳಕು
ಹರಿದಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯದಲಿ ಮುತ್ತು
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು
ಸುತ್ತುಮುತ್ತು.

***

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು