ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2009

ಬರಹ

ಒಂದು ಬರಹವೆಂದರೆ
ಹಾಗಿರಬೇಕು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ
ಪ್ರಿಯತಮ /
ಪ್ರಿಯತಮೆಯ
ಸನಿಹ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಬೆಂಬಲಿಗರು